Savo-Karjalan Eläinlääkäriseura r.y:n säännöt


Hyväksytty seuran syyskokouksessa 26.9.2015  ja vuosikokouksessa 30.1.2016


                                                    1 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Savo-Karjalan Eläinlääkäriseura ry. ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

                                                    2 §

Seuran tarkoituksena on koota sen alueella olevat eläinlääkärit yhteistoimintaan kaikissa eläinlääkäreitä koskevissa asioissa, kehittää alueen eläinlääkintää ja edistää ammattitoveruutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää esitelmä-, luento-, koulutus- ja virkistystilaisuuksia sekä tekee eläinlääkintää koskevia esityksiä.

                                                    3 §

Seuran jäsenet ovat

a)     varsinaisia jäseniä ja         

b)     kunniajäseniä.

                                     

4 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä laillistettu eläinlääkäri tai eläinlääketieteen opiskelija, joka toiminnallaan tahtoo edistää seuran tarkoituksia. Kunniajäseneksi voidaan kutsua jäsen tai seuraan kuulumaton henkilö, joka erittäin ansiokkaasti on edistänyt seuran tarkoituksia tai toiminut sen hyväksi.

                                                    5 §

Varsinaiset jäsenet hyväksyy seuran hallitus asianomaisen hakemuksesta. Ellei päätös ole yksimielinen, asia alistetaan seuran kokoukselle. Kunniajäsenen kutsuu seuran vuosikokous hallituksen esityksestä. Seurasta erotaan ilmoittamalla asiasta hallituksen jäsenelle tai seuran kokoukselle. Seurasta eronneeksi katsotaan myös sellainen jäsen, joka ei maksa jäsenmaksuaan muistutuksista huolimatta.

Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä taikka menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa seuran toimintaa tai muuten on ilmeiseksi haitaksi sen toiminnalle ja maineelle, voidaan hallituksen ehdotuksesta seuran päätöksellä erottaa.

Kun jäsen erotetaan seurasta, lakkaa jäsensuhde välittömästi. Erottamisesta on kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava asianomaiselle kirjallisesti.

                                                    6 §

Seuran jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuodeksi kerrallaan määrää vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Seurasta erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin niitä maksuja, joita hän on seuralle suorittanut.

                                                    7 §

Seuran jäsenet kutsutaan kokouksiin vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostiviestillä, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Seuran vuosikokous pidetään tammikuun aikana Kuopiossa, ellei hallitus paikan suhteen toisin päätä. Muut kokoukset pidetään hallituksen määrääminä aikoina ja paikoissa.

                                                    8 §

Seuran kokouksissa on kullakin varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei kokous toisin päätä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.

                                                    9 §

Vuosikokouksessa

a)    valitaan kokoukselle varapuheenjohtaja

b)    valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

c)    esitetään hallituksen laatima kertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta toiminta- ja tilivuodelta

d)   vahvistetaan edellisen tilivuoden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

e)   valitaan hallituksen puheenjohtaja,  kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kahdeksi perättäiseksi kolmivuotiskaudeksi. Vuosittain vaihtuu kerrallaan enintään kaksi hallituksen varsinaista jäsentä.

f)     valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille yksi varamies

g)    päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja sen kantamisesta

h)    käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten esittämät asiat, jotka kokous hyväksyy käsiteltäväksi.

                                       10 §

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana ja puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsumana ja se on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä on läsnä.

                                                    11 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

a)    valvoa näiden sääntöjen noudattamista sekä viipymättä panna toimeen seuran tekemät päätökset

b)    valvoa seuran omaisuuden hoitoa ja kalenterivuosittain laatia kertomus seuran toiminnasta ja taloudellisesta tilasta sekä päättää seuran tilit

c)     valmistaa asioita ja ohjelmaa seuran kokouksiin

d)     edustaa seuraa ulospäin ellei seura toisin päätä.

12 §

Puheenjohtajan tulee:

a)    pitää huolta 11 §:ssä mainittujen tehtävien toteuttamisesta sekä valvoa, että toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä;

b)    tarpeen vaatiessa kutsua hallitus koolle, esittää asioita ja johtaa keskustelua seuran ja hallituksen kokouksissa.

13 §

Sihteerin tulee:

a)    pitää pöytäkirjaa seuran ja hallituksen kokouksissa;

b)    pitää luetteloa seuran jäsenistä;

c)    hoitaa seuran kirjeenvaihtoa ja muita toimistotehtäviä sekä arkistoa.

14 §

Rahastonhoitajan tulee:

a)    hoitaa seuran varoja ja omaisuutta ja pitää niistä kirjanpitoa

b)    huolehtia jäsenmaksujen ja muiden tulojen perimisestä sekä laskujen maksamisesta, jotka puheenjohtaja on hyväksynyt;

c)    päättää tilit kalenterivuosittain ja jättää ne kaikkine todisteineen seuran tilintarkastajan tarkastettavaksi hyvissä ajoissa ennen vuosikokousta.

15 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

                                                    16 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

                                                   

17 §

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran toiminnan lopettamisesta on tehtävä kirjallisesti. Hallituksen annettua ehdotuksesta lausuntonsa, käsitellään asiaa kahdessa vähintään 2 viikon väliajoin toisiaan peräkkäin seuraavassa kokouksessa. Ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos kummassakin kokouksessa kaksi kolmannesta annetuista äänistä sitä kannattaa.

                                                    18 §

Siinä tapauksessa, että seura lopettaa toimintansa lankeavat sen varat Suomen Eläinlääkäriliitto ry:lle. Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyksen säännöksiä.